นิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม'62

- เครื่องอัดภาชนะจากใบไม้

- การพัฒนาทุ่นให้อาหารปลาพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง

- เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะละกอ

นิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม'62

- ประยุกต์ IRRISAT กับการจัดการน้ำชลประทาน

- เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ในครัวเรือน

- ต้นปัญญากับโรงงานปลูกต้นไม้มหัศจรรย์

นิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม'62

- ระบบคัดพริกตรง-พริกงอ ฉบับปรับปรุง

- เครื่องผลิตข้าวพอง ข้าวตัง (ป๊อปไรซ์)

- ผลิตภัณฑ์อาหารร่วมกับสารสกัดจากกากกาแฟ

- ซอสสมุนไพรสเตอริไรซ์

- ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบไมโครเวฟพร้อมรับประทาน

นิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม'62

- การประยุกต์ใช้เถ้าชานอ้อยในงานบล็อกประสาน

- โมเดลบ้านพักอาศัยแนวร่วมสมัยแบบ 3 มิติ

- แสดงผลงานการแข่งขันสะพานเหล็ก ASIA BRICOM

นิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม'62

- เครื่องถ่ายภาพสำหรับสร้างภาพ 3 มิติ

- ระบบตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงเรือนผ่านฐานข้อมูลแบบคลาวด์

- เครื่องผลิตน้ำดื่มจากอากาศ

- ระบบติดตามดวงอาทิตย์อัตโนมัติแบบ 2 แกน

นิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม'62

- บ้านของดอกไม้

- ฟาร์มโคนมอัจฉริยะ

- แบบบันทึกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเกษตรกรเพื่อรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

- IoT Agro Farm

นิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม'62

- โมเดลต้นแบบในการจำลองการจัดกล่องสินค้าบนพาเลทด้วยแขนหุ่นยนต์

- แอพลิเคชันสำหรับโลจิสติส์งานเกษตรกำแพงแสน

- กล้องถ่ายภาพพื้นผิวผลิตภัณฑ์สำหรับการประมวลผลภาพดิจิตอล

นิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม'62

- ต้นแบบการจัดการขยะแบบบูรณาการเพื่อการคัดแยกและแปรรูปเป็นพลังงาน

- การผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก จากก๊าซเชื้อเพลิงขยะ

- ต้นแบบเตาเผาถ่านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตถ่านชีวภาพและแก๊สหุงต้ม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรประจำปี 2562

  ลงทะเบียนออนไลน์