หลักสูตรปริญญาตรี
 
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร [รายละเอียด] (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร [รายละเอียด] (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน [รายละเอียด] (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร [รายละเอียด] (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา [รายละเอียด] (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพื้นฐาน [รายละเอียด] (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)
5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล [รายละเอียด] (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด] (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ [รายละเอียด] (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

สำนักบริหารการศึกษา มก.บางเขน

 

Scroll to top