ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Department of Computer Engineering; CPE)

           cpe-pให้การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้งทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เช่น สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึมและปัญหาเชิงคำนวณ การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ การโปรแกรมระบบ ปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฯลฯ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ และผู้บริหารระบบงานสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้
          ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ
          1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 


เว็บไซต์ : https://eng.kps.ku.ac.th/cpe
Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กพส.
Fanpage Facebook :
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กำแพงแสน
แนะนำภาควิชา: YouTube
โทร. :
0-3435-1897 ต่อ 7523
         สายตรงภาควิชา 0-9969-54159, 08-0823-5074

ศูนย์ในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ :  ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture Research Center; SAC)

Scroll to top