ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร (Department of Food Engineering; FE)

 fe-p        ให้การศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและเครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปหลายๆ กระบวนการ เช่น การสกัด การระเหย การทำแห้ง การผลิตอาหารกระป๋องและอื่นๆ นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรกลสายพานลำเลียงและเครื่องมือบรรจุ ศึกษาระบบควบคุมในการผลิต การจัดการโรงงานทั้งด้านการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการใช้พลังงาน ตลอดจนการบำบัดของเสียและระบบการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ เช่น GMP, HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
         ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ
         1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
         2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
         3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร

เว็บไซต์ : https://eng.kps.ku.ac.th/fe/
เว็บไซต์เก่า : http://www.fe.eng.kps.ku.ac.th

Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
Fanpage Facebook :
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
แนะนำภาควิชา : YouTube
โทร. :
 0-3435-1897 ต่อ 7301
         สายตรงภาควิชา 08-0823-5072

Scroll to top