Index          
tool-gallery01
สิงหาคม 2565 (August 2022)
650806CyberHack 6-7 สิงหาคม 2565
กิจกรรม "การพัฒนาทักษะด้านการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์" - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[ภาพกิจกรรม]
650805CPE-CPLink 5 สิงหาคม 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ LINK CAMPUS CABLING & NETWORKING 2022 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[ภาพกิจกรรม]
650805RicDay 5 สิงหาคม 2565
วิศวฯ กพส. ร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2565 และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาวิทยาเขต
[รายละเอียด]
ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2]
650804METCherD 4 สิงหาคม 2565
กิจกรรมไหว้ครู และพบอาจารย์ที่ปรึกษา - วิศวกรรมเครื่องกล
[ภาพกิจกรรม]
650804KUKPS-TCherD 4 สิงหาคม 2565
เกษตรบูชาครู
[ภาพกิจกรรม]
650801RSN MT0 1 สิงหาคม 2565
รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2565
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650801KM-W2 1 สิงหาคม 2565
KM การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแนวคิดการทำงานที่ดี #2
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650801MEAnsysFl 1 สิงหาคม 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ Ansys Fluent ในงานวิศวกรรมเครื่องกล
[ภาพกิจกรรม]
650801EngKU84-4 1 สิงหาคม 2565
คณบดี รับมอบทุน 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650801EngKU84-3 1 สิงหาคม 2565
นิสิตเก่าของคณะวิศวฯ กพส. ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นในงานดงตาลสัมพันธ์'65
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650801EngKU84-2 1 สิงหาคม 2565
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ร่วมเสวนา "น้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา แก้ยังไง??"
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
[ํ
YouTube]
650801EngKU84-1 1 สิงหาคม 2565
ผู้บริหารคณะวิศวฯ กพส. ร่วมงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
                                                                                                                                                                                                                                                              
   
Index          
tool-gallery01
กรกฎาคม 2565 (June 2022)
650728ActiveTalk 28 กรกฎาคม 2565
Active Talk: วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล แก้ยังไง ?
[รายละเอียด]
[YouTube]
650727SWOC-PR 27 กรกฎาคม 2565
กรมชลฯ จับมือ ม.เกษตรฯ เปิดตัวแอปพลิเคชัน รายงานสถานการณ์น้ำแบบมีส่วนร่วม - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650727King10 27 กรกฎาคม 2565
คณะฯ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650726QA-DMIRRE 26 กรกฎาคม 2565
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650725QA-MCE 25 กรกฎาคม 2565
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) - วิศวกรรมโยธา
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650724Bothong 24-25 กรกฎาคม 2565
ผู้บริหาร มก. เยี่ยมชม ศูนย์นวัตกรรมการเกษตรบ่อทอง
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650722PTWSN 22 กรกฎาคม 2565
คณะฯ ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาจาก ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650722DEQP 22 กรกฎาคม 2565
ผู้อบรมหลักสูตร ปธส.9 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พลังงานฯ - ศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650722EngKU 21-22 กรกฎาคม 2565
โครงการเยี่ยมชมและสัมมนาเครือข่ายวิศวฯ สัญจร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650721SYNHUB 21 กรกฎาคม 2565
IE-ทัศนศึกษา SYN HUB Digi-Tech Community จังหวัดปทุมธานี - วิศวกรรมอุตสาหการ
[ภาพกิจกรรม]
650720QA-MCPE 20 กรกฎาคม 2565
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650719Pawin-Asst 19 กรกฎาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภวินท์ ธัญภัทรานนท์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
[รายละเอียด]
[
คำสั่ง]
650719LunchTalk7 19 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน (Lunch Talk) #7
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650719QA-DAE 19 กรกฎาคม 2565
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) - วิศวกรรมเกษตร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650718KM-W1 18 กรกฎาคม 2565
KM การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแนวคิดการทำงานที่ดี #1
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650718TICA 18 กรกฎาคม 2565
TICA: Thailand's Annual International Training Course (AITC) 2022 - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650718AESummer 18 กรกฎาคม 2565
รายงานผลการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2565 - วิศวกรรมเกษตร
[ภาพกิจกรรม]
650718QA-DMFE 18 กรกฎาคม 2565
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมการอาหาร) - วิศวกรรมการอาหาร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650712EEEC-H 12 กรกฎาคม 2565
การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครดำรงตำแหน่ง "หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม" คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
[
ชมย้อนหลัง]
650712LunchTalk6 12 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน (Lunch Talk) #6
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650712Arsaha 12 กรกฎาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมกิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650711Pimpan-Assoc 11 กรกฎาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิมพ์พรรณ ปรืองาม ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"
[รายละเอียด]
[
คำสั่ง]
650709IESummer 9 กรกฎาคม 2565
รายงานผลการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2565 - วิศวกรรมอุตสาหการ
[ภาพกิจกรรม]
650708MEKU8281 8 กรกฎาคม 2565
โครงการแนะนำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมเครื่องกล
[ภาพกิจกรรม]
650707Wissanugram 7 กรกฎาคม 2565
พิธีครอบครูพระวิษณุกรรม - วิศวกรรมอุตสาหการ
[ภาพกิจกรรม]
650707Pansa 7 กรกฎาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650706QA-BCE 6 กรกฎาคม 2565
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) - วิศวกรรมโยธา
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650705OFOP 5 กรกฎาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมงาน "1 โครงการ 1 ส่วนงาน"
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650705QA-BIRRE 5 กรกฎาคม 2565
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650705QABAE 5 กรกฎาคม 2565
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) - วิศวกรรมเกษตร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650704AESerV 4 กรกฎาคม 2565
อาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ให้บริการวิชาการงานวิจัย - วิศวกรรมเกษตร
[ภาพกิจกรรม]
650704CEKU82 4 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU82 - วิศวกรรมโยธา
[ภาพกิจกรรม]
650704Chulabhorn 4 กรกฎาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650703Bankhuan 3 กรกฎาคม 2565
ศูนย์พลังงานฯ บรรยายและสาธิตนวัตกรรมเครื่องอัดกระทงใบตองและภาชนะใบไม้ จากรางวัลไทย ให้ อบต.บ้านควน จ.สตูล - ศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650701IESfty 1 กรกฎาคม 2565
นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการชมนิทรรศการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ #34 - วิศวกรรมอุตสาหการ
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                              
Index  
tool-gallery01
พฤษภาคม 2565 (May 2022)
650531LunchTalk2 31 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน (Lunch Talk) #2
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650530Bancha 30 พฤษภาคม 2565
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน - ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการด้านน้ำชุดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
[รายละเอียด]
650530EngKUAlumni 30 พฤษภาคม 2565
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบประกาศเกียรติคุณแก่บัณฑิตคะแนนสูงสุดแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2563
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650530EngKPS-Hornor 30 พฤษภาคม 2565
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650526India 26 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับคณะกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650525Wanrat vdo 25 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี “เทคโนโลยีการผลิตพืชอัจฉริยะ” - วิศวกรรมเกษตร
[รายละเอียด]
[ชมย้อนหลัง]
650525SGCwebinar3 vdo 25 พฤษภาคม 2565
การอบรมบรรยายความรู้ เรื่อง "การลดการเผาใบอ้อยและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน" - วิศวกรรมเกษตร
[รายละเอียด]
[ชมย้อนหลัง]
650525Woraya-AsstProf 25 พฤษภาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรญา เนื่องมัจฉา ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
[รายละเอียด]
[
คำสั่ง]
650524StaffMT 24 พฤษภาคม 2565
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2565
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650520GrandPrix 20 พฤษภาคม 2565
"กอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษา" คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650520Nonglak-AW 20 พฤษภาคม 2565
ผศ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ ได้รับรางวัล "นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2565 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย - ศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650519EEEC-May 19 พฤษภาคม 2565
ผศ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ เป็นวิทยากรอบรมโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นด้านพลังงานฯ - ศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650518KMWeb 18 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเขียนเว็บไซต์เบื้องต้น"
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650512Visakha 12 พฤษภาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650511Hackathon 11 พฤษภาคม 2565
การเสวนา "โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AgTech AI Consortium)"
[รายละเอียด]
[YouTube]
650502RonnaritPrj3 2 พฤษภาคม 2565
ถ่ายประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยใหม่ "เครื่องวิเคราะห์ความอ่อน-แก่ทุเรียน ด้วยเทคนิค NIR รุ่นที่ 3
[รายละเอียด]
                                                                                                                                                                                                                                                              
   
Index          
tool-gallery01
มิถุนายน 2565 (June 2022)
650630AlumniEngKPS 30 มิถุนายน 2565
ชมรมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มอบเงินการกุศล ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650629Pansa 29 มิถุนายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650628IEShoji 28 มิถุนายน 2565
Online Lecture Topic in June "Fundamental of Probability Theory" - วิศวกรรมอุตสาหการ
[ภาพกิจกรรม]
650628LunchTalk5 28 มิถุนายน 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน (Lunch Talk) #5
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650628IAD 28 มิถุนายน 2565
โครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจรวิทยาเขตกำแพงแสน - มก.กพส.
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650624QA-BIE 24 มิถุนายน 2565
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์) - วิศวกรรมอุตสาหการ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650623P2bKU 23 มิถุนายน 2565
โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2565 - มก.กพส.
[รายละเอียด]
ภาพกิจกรรม [Album1] [Album2]
650623LectMt 23 มิถุนายน 2565
การประชุมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650622RTK 22-24 มิถุนายน 2565
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับท้องถิ่น"
[รายละเอียด]
ภาพกิจกรรม [Album1] [Album2] [Album3]
[
YouTube]
650622TDWCB-TISI 22 มิถุนายน 2565
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "มาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑ์ประตู หน้าต่าง ตามมาตรฐาน มอก.(711-2563, 829-2563, 1043-2564)" ครั้งที่ 1 - TDWCB
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650622MERe 22 มิถุนายน 2565
กิจกรรม Mechanic Relationships KU82 - วิศวกรรมเครื่องกล
[ภาพกิจกรรม]
650622QA-BCPE 22 มิถุนายน 2565
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650621IE-BGCmp 21-22 มิถุนายน 2565
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1 (The Beginning Camp) - วิศวกรรมอุตสาหการ
ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2]
650621Supachai-AsstProf 21 มิถุนายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ อ.ศุภชัย กุลมุติวัฒน์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
[รายละเอียด]
[
คำสั่ง]
650621Sawat-AsstProf 21 มิถุนายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ อ.สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
[รายละเอียด]
[
คำสั่ง]
650621CPEKU82 21 มิถุนายน 2565
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU82 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[ภาพกิจกรรม]
650621LunchTalk4 21 มิถุนายน 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน (Lunch Talk) #4
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650621QA-BFE 21 มิถุนายน 2565
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร) - วิศวกรรมอาหาร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650620ECAM-RBSC 20-24 มิถุนายน 2565
ECAM-DPU Robotics Workshop (Summer Camp)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650620KU81 20 มิถุนายน 2565
KU81 Welcome Back Home
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650620KU82 20 มิถุนายน 2565
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU82
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650619PRD-EngKPS65 19 มิถุนายน 2565
โครงการผู้บริหารคณะฯ พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ KU82 (online)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
[YouTube]
650618FreshyDKU82 18-19 มิถุนายน 2565
Freshy Day by อบก. - อบก.มก.กพส.
[ภาพกิจกรรม]
650617MOU 17 มิถุนายน 2565
กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ ม.เกษตร กำแพงแสน พัฒนาเทคโนโลยีแหล่งน้ำ พัฒนาคน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650617InterLink 17 มิถุนายน 2565
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าปรึกษาหารือการจัดอบรมหลักสูตรทางวิชาการ - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[ภาพกิจกรรม]
650616EEEC2 16 มิถุนายน 2565
การอบรมหลักสูตร "การผลิตกาบกล้วยและถ้วยจากกาบกล้วยและใบไม้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุธรรมชาติและลดขยะต้นทาง" ครั้งที่ 2 - ศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650615Webinar 15 มิถุนายน 2565
International Webinar on Smart Systems for a Sustainable Agriculture and Global Food Security
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650608AUNQA2 8 มิถุนายน 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  (ครั้งที่ 2)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650607LunchTalk3 7 มิถุนายน 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน (Lunch Talk) #3
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650604IRRE6 4 มิถุนายน 2565
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ระบบการชลประทานอัจฉริยะ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 6
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650602Queen10 2 มิถุนายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
                                                                                                                                                                                                                                                              
Index  
tool-gallery01
เมษายน 2565 (April 2022)
650426FoodPack 26 เมษายน 2565
การอบรมสัมมนาเรื่อง Food Packaging and Engineering Applications for SME
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
[ชมย้อนหลัง]
[Official site]
650425EngKPS-Hornor652 25 เมษายน 2565
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650425Nonglak-AsstProf 25 เมษายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ อ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
[รายละเอียด]
[
คำสั่ง]
650423Atiwat 23 เมษายน 2565
อ.ดร.อธิวัฒน์ บุญมี บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
[รายละเอียด]

650422EngKPS19 award

22 เมษายน 2565
รางวัล วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 19 ปี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
[Official site]

650422EngKPS19 22 เมษายน 2565
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 19 ปี
[รายละเอียด]
ภาพกิจกรรม [Alblum1] [Alblum2] [Alblum3] [Alblum4] [Alblum5] [Alblum6]
[Official site]
650420Drone 20-21 เมษายน 2565
โครงการอบรมการสร้างและใช้งานโดรนเพื่อการเกษตร - วิศวกรรมเกษตร
[รายละเอียด]
650417MontriYOGA 17 เมษายน 2565
รศ.ดร.มนตรี ค้ำชู ได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่ง  “PROFESSOR & GUIDE” ของมหาวิทยาลัย YOGA - SAMSKRUTHAM University, Florida - USA
[รายละเอียด]
650412Lyon2 12 เมษายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ต่อยอดความร่วมมือกับ University of Lyon 2 ประเทศฝรั่งเศส
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650411ECAM 11 เมษายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พัฒนาความร่วมมือกับ ECAM LaSalle ประเทศฝรั่งเศส
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650408Siwalak Patent2 8 เมษายน 2565
รศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ และคณะ ได้รับสิทธิบัตร "เครื่องเล่นเกมส์ยิงปืนใหญ่"
[รายละเอียด]
650408UST 8 เมษายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พัฒนาความร่วมมือกับ University of Southampton ประเทศอังกฤษ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650408Songkran 8 เมษายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650404FENETT2022 4 เมษายน 2565
นิสิตวิศวกรรมการอาหารคว้า 5 รางวัล; FENETT 2022
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650401CoopEd 1 เมษายน 2565
รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
[รายละเอียด]
650401Sirindhorn67 1 เมษายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 67 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
                                                                                                                                                                                                                                                               
   
Scroll to top