Award Index
right51 2556 (2013)
         
tool-award
   
561203KUJamDC

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงการ Design Clinic นวัตกรรมการออกแบบสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 (Innovative Design Competition 1)
ในหัวข้อ นวัตกรรมพาหนะพกพาสำหรับคนเมือง
จัดโดย บริษัท โซลิด ซิสเต็ม จำกัด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ทีม KU Jam D.C.: ชลธิดา แจ้งสว่าง, อนุธิดา เนตรวิริยะกุล, อัญรินทร์ ศิริโชคชัยนนท์, เมธาวี พิทักษ์สกุลชน, เดชาพล มหจิตรสัตยา, อ.กันต์ธกรณ์ เขาทอง, อ.ดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล
3 ธันวาคม 2556
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


561201Honda-eco16 รางวัลชนะเลิศ ประเภทรถประดิษฐ์สวยงาม
การแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง 16th Honda Eco Mileage Challenge
จัดโดย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด (A.P.Honda Co., Ltd.)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ทีม Green Serpent: ณัฐชนน พิชัย, ธนพล สังข์รุ่ง, พัชรพล ผลจิตประเสริฐ, กฤษณะ เดวี, จิรโชติ ฤกษ์คุณาทัย, เจตนริน สวนทอง, ชุณหการ ลือพักตรา, ตรัสเทพ เซ่งง่าย, ธนพล ธนาพันธุ์สิงห์, พรเทพ ชาญแก้วมณี, พรหมพิริยะ ทับทิมไสย์, อ.วรพจน์ ศตเดชากุล และ อ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ
1 ธันวาคม 2556

[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

561010Kobsak สิทธิบัตรนานาชาติ
FORMATION OF CONJUGATED PROTEIN BY ELECTROSPINNING
เลขที่สิทธิบัตร: WO 2013/151694 A1
เจ้าของสิทธิบัตร:
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล
วันที่จดทะเบียน: 10
ตุลาคม 2556
[รายละเอียด]

561122Watcharapol อนุสิทธิบัตร
เครื่องแยกผลปาล์มน้ำมันออกจากช่อทะลายย่อย
เลขที่อนุสิทธิบัตร: 8491
เจ้าของอนุสิทธิบัตร:
อ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ
วันที่จดทะเบียน: 22
พฤศจิกายน 2556
วันที่หมดอายุ: 4 กรกฎาคม 2562
[รายละเอียด]

561122qa-ku2-1 รางวัลดีเยี่ยม
และรางวัลชนะเลิศ จากการลงคะแนนโหวตทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7
ประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
22 พฤศจิกายน 2556

[รายละเอียด1] [รายละเอียด2]
[ภาพกิจกรรม]

561122qa-ku2-2 รางวัลดีเยี่ยม
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการลงคะแนนโหวตทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7
ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน เรื่อง การลดทรัพยากรกระดาษ สำหรับการประชุมระบบอิเล็กทรอนิคส์ (E-meeting)
สำนักงานเลขานุการ
22 พฤศจิกายน 2556
[รายละเอียด1] [รายละเอียด2]
[ภาพกิจกรรม]

561121VCML2013 รางวัลบทความดีเด่น
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 (Thai Value Chain Management and Logistics: Thai VCML 2013)
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทความ เรื่อง "แบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการเก็บเกี่ยวและการวางแผนการผลิตในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน"

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อ.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ
21-24 พฤศจิกายน 2556

[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

561112-34KUKPS บุคลากรดีเด่นของคณะฯ ระดับวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 34 ปี

สายวิชาการ
ดีเด่นด้านการเรียนการสอน: อ.วรศักดิ์ สมตน
ดิเด่นด้านบริการวิชาการ: ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ดีเด่นด้านวิจัย: อ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์
ดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ดีเด่นด้านการเรียนการสอน: นายชาญ ดีไสว
ดีเด่นด้านบริการวิชาการ: นายเอนก ไกรรอด
ดีเด่นด้านวิจัย: น.ส.ภารดี แซ่อึ้ง
ดีเด่นด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม: น.ส.เพชรน้อย ยอดอยู่ดี
ดีเด่นด้านบริหารและธุรการ: นางสุพิชฌาย์ ธรรมลังกา
12 พฤศจิกายน 2556
[รายละเอียด]


561112Nisit56 นิสิตดีเด่นประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 34 ปี

ด้านความประพฤติ
นายธรรศฏภณ สุระศักดิ์, น.ส.พิชชากาญจน์ พวงสำลี, นายฐิติคมน์ กิ่งจันทร์ และ นายพุฒิพงศ์ พัฒนพงศ์อนันต์

ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นายพชร อภิชยารักษ์
12 พฤศจิกายน 2556
[รายละเอียด]


561017PLC2013

รางวัลอันดับที่ 4, 5 และ 6
การแข่งขัน PLC Programming Contest 2013
จัดโดย สถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute; TGI)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อันดับที่ 4 สิริฤกษ์ กลิ่นบุปผา
อันดับที่ 5 ปัณณธร อินทร
อันดับที่ 6 ปิยวัฒน์ เก่งธาดา
อ.วรพจน์ ศตเดชากุล อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
17-18 ตุลาคม 2556
[รายละเอียด]


561016IENetwork รางวัลบทความดีเด่น (Best Paper)
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556 (IE Network 2013)
จัดโดย ภาควิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาควิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทความ เรื่อง "การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่นโดยมีเครื่องจักร ขนานที่ไม่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละการดำเนินงาน ภายใต้นโยบายการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Flexible Flow Shop Scheduling Problem with Unrelated Parallel Machines under Just-In-Time Philosophy)"
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
อ.อณจ ชัยมณี
16-18 ตุลาคม 2556

[รายละเอียด]

561016Bird รางวัลเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์
การประชุมประจำปี "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 13
จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล
16-18 ตุลาคม 2556
[รายละเอียด]

561112QAKPS-1 รางวัลดีเยี่ยม
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
16 ตุลาคม 2556
[รายละเอียด]

561112QAKPS-2 รางวัลดีมาก
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน เรื่อง การลดทรัพยากรกระดาษ สำหรับการประชุมระบบอิเล็กทรอนิคส์ (E-meeting)
สำนักงานเลขานุการ
16 ตุลาคม 2556
[รายละเอียด]


561010Suriporn รางวัลเกียรติยศของบัณฑิตวิทยาลัย
รางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือได้รับการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ ของคณะบัณฑิตวิทยาลัย
วันคล้ายวันสถาปนาคณะบัณฑิตวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา
10 ตุลาคม 2556
[รายละเอียด]

560930KU-R-Aw55 รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555
จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์, รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, อ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์, ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
30 กันยายน 2556
[รายละเอียด]

560911ORNET รางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม
การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่ง ชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 (National Operations Research Network Conference, OR-NET 2013)
บทความ เรื่อง "แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับ การวางแผนการเพาะปลูกและการขนส่งที่เหมาะสมของโซ่อุปทานผักกาดหอม (A mixed-integer linear model for optimal cultivating planning and transportation of lettuce supply chain)"

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อ.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ
11-14 กันยายน 2556
[รายละเอียด]

560823HBR รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้าน (Home Builder Robot Contest 2013)
จัดโดย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ทีม Q-BO: ธนาพร รัตนพงษ์วนิช, ณิชากานต์ ปันดี, สิริฤกษ์ กลิ่นบุปผา, ปัณณธร อินทร, บุญญฤทธิ์ บุญเทียม, เดชา ทองคำ, ปิยวัฒน์ เก่งธาดา, ไปยาล พิมพาเพชร, วนินทร ปุณณะนิธิ, ไกรวุฒิ แสงหิรัญ, โสภณ ภูมรี, อ.วรพจน์ ศตเดชากุล, ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ
23-24 สิงหาคม 2556
[รายละเอียด]

560822PHV รางวัลการนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11
จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทความวิจัยเรื่อง "การประเมินปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้"
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
ศุทธหทัย โภชนากรณ์ และ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ

22-23 สิงหาคม 2556
[รายละเอียด]

560821Prapasri อนุสิทธิบัตร
เครื่องคัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางผักและผลไม้ที่มีรูปร่างเรียวยาว
เลขที่อนุสิทธิบัตร: 8227
เจ้าของอนุสิทธิบัตร:
ศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์
วันที่จดทะเบียน: 21
สิงหาคม 2556
วันที่หมดอายุ: 25 เมษายน 2562
[รายละเอียด]

560821Prapasri อนุสิทธิบัตร
กรรมวิธีการผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเอทานอลจากก้านใบมันสำปะหลัง
เลขที่อนุสิทธิบัตร: 8226
เจ้าของอนุสิทธิบัตร:
ศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์, นางสาวคนิจฐา บุญเฟื่อง, นางสาววราภรณ์ สามฉิมโฉม และ นางสาวดวงใจ คงนะ
วันที่จดทะเบียน: 21
สิงหาคม 2556
วันที่หมดอายุ: 21 กุมภาพันธ์ 2562
[รายละเอียด]

560809Bancha-Award56 รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น (ภาคราชการ) ประจำปี 2556
ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน
9 สิงหาคม 2556
[รายละเอียด]

560717Bricom2013 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (1st Runner Up)
ประเภท Aesthetics Awards
ASIA BRICOM 2013
จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ภัทรกร จันทร์สมุทร, เจริญยศ สาระศาลิน, ลัทธพล พฤกษ์ธาราธิกูล, กอเซ็ม ดือราแม, นฤเบศร์ วัฒนเวช, ศิววุฒ ศิริคุณ, สุนิตษา เสาระโส, นุชนรินทร์ เหล็กม่วง, อ.กมล อมรฟ้า และ อ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน
17-21 กรกฎาคม 2556
[รายละเอียด]

560714ACM รางวัลพิเศษ "Never Give Up"
การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC รอบภาคกลาง เขต 2 ประจำปี 2556 (ACM-ICPC Thailand Central Group B Programming Contest 2013)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สุนิธิ พัฒนนุสินธุ, กิตติภัทท์ คุ้นเคยค้า, อิทธิพร จันทร์มา และ อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล
14 กรกฎาคม 2556
[รายละเอียด]

560427Agronomy-SilV รางวัลเหรียญเงิน
การประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาหรี อยู่สนอง, วิจักข์ แผนสมบูรณ์, สุวินัย สมบัติเจริญนนท์ และ อ.ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์
27 เมษายน 2556
[รายละเอียด]

560422EngKPS10 บุคลากรดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2555
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 10 ปี
22 เมษายน 2556
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

560410SongKran

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดก่อพระเจดีย์ทราย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดริ้วขบวน

งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำ ปี 2556

จัดโดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เจ้าของผลงาน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
10 เมษายน 2556
[รายละเอียด]


560319Thodsapon นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 2 ประจำปี 2556
โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
ทศพล สนสันเทียะ
19 มีนาคม 2556
[รายละเอียด]

560301Bhumibol ทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2556
1. นายยุรนันท์ บรรทัดจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
2. นางสาวพัชรวรรณ วงษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. นางสาวณัฐวรรณ คิมประสูตร ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
4. นายอรรถพล มาลัยแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5. นายปิยพงษ์ ตั้งสกุลวิจารณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
1 มีนาคม 2556
[รายละเอียด]

560222TPm รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันผลงานในโครงการ TPm Champion 2012
จัดโดย เครือเบทาโกร
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
ทรงยศ เหลืองวิชชเจริญ
22 กุมภาพันธ์ 2556
[รายละเอียด]

560220Mongkol สิทธิบัตร
รถพรวนดินชนิดเดินตาม
เลขที่สิทธิบัตร: 35145
เจ้าของสิทธิบัตร:
ศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส
วันที่จดทะเบียน: 20
กุมภาพันธ์ 2556
วันที่หมดอายุ: 30 กรกฎาคม 2561
[รายละเอียด]

560208AE-Conf19 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงานด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาคโปสเตอร์
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 19
จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จังหวัดชุมพร ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
สราวุธ ไตรพรหม, สาธิต เอี่ยมชื่น, ภดล ยิ่งสังข์ และ ผศ.ภรต กุญชร ณ อยุธยา
8 กุมภาพันธ์ 2556
[รายละเอียด]

560205Rungsinee อนุสิทธิบัตร
กรรมวิธีการผลิตกระดาษดูดซับก๊าซเอทิลีนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนั้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร: 7826
เจ้าของอนุสิทธิบัตร:
ศ.ดร.รังสินิ โสธรวิทย์ และ นายชัยพร สามพุ่มพวง
วันที่จดทะเบียน: 5
กุมภาพันธ์ 2556
วันที่หมดอายุ: 27 มิถุนายน 2556
[รายละเอียด]

560202Agronomy รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี
จัด โดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สุรนนท์ เยื้อยงค์, กฤษณ์ จารุสาร, กิตตินนท์ ปิติพร, เอกชัย วิภากูล, อ.ดร.สิรัญญา ทองชาติ และ อ.ดร.สมชาย ประยงค์พันธ์
2 กุมภาพันธ์ 2556
[รายละเอียด]
Scroll to top