ปรัชญา (Philosophy)

"ผลิตวิศวกรคุณภาพดี เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสังคม"วิสัยทัศน์ (Vision)

"องค์กรชั้นนำด้านวิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูงด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม"

 

พันธกิจ (Mission)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้ปฏิบัติภารกิจ 4 ด้าน คือ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะภาษาต่างประเทศและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. ยกระดับบุคลากรให้มีสมรรถนะการสอนและการวิจัยสูงขึ้น เพื่อการสร้างนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงและมีประโยชน์
3. เพิ่มจานวนเครือข่ายทางการวิจัย ความร่วมมือทางการพัฒนาทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายของประเทศ
4. พัฒนาระบบงานให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

ค่านิยมองค์กร (Core Values) : E-N-G-K-P-S

E : Educational and  innovative organization    องค์กรแห่งการศึกษาและนวัตกรรม
N : Navigating achievement    มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
G : Good governance    ธรรมาภิบาล
K : Knowledge sharing organization    การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
P : Productive collaboration    ส่งเสริมการทางานและการบูรณาการร่วมกัน
S : Swift action    ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

สมรรถนะหลัก (Core Competencies)

1. เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้าและเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายในการบริหารจัดการน้าในระดับประเทศ
2. เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศ
3. เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบแบบรวดเร็วและไม่ทาลายด้วยเทคนิคอินฟาเรดย่านใกล้ (NIR) ในระดับประเทศ
4. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน
5. มีศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่างและระบบผนังกระจกสาหรับอาคาร ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
Scroll to top