ระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

 
 

 

ระบบฐานข้อมูล

 
     
  arrow 06 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
  arrow 06 ระบบฐานข้อมูลอาคาร  
  arrow 06 ระบบฐานข้อมูลนิสิต  
  arrow 06 ระบบฐานข้อมูลโครงงานวิศวกรรม  
     
 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
     
  arrow 06 ระบบรับ-ส่ง หนังสือ (งานสารบรรณ)
 
  arrow 06 ระบบรับ-ส่ง หนังสือ (งานบริการการศึกษา)  
  arrow 06 ระบบหนังสือเวียน  
  arrow 06 ระบบจองรถยนต์ส่วนกลาง  
  arrow 06 ระบบรับสมัครนิสิต Online (ภาคพิเศษ)
 
  arrow 06 ระบบติดตามเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  
  arrow 06 ระบบปฏิทินกิจกรรม  
  arrow 06 ระบบประเมินออนไลน์  
  arrow 06 ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต  
  arrow 06 ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร  
     
                               
Scroll to top