ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Department of Industrial Engineering; IE)

IE2565               ให้การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มุ่งเน้นในด้านการเรียนการสอนครอบคลุมถึงศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับประเทศ และเชื่อมโยงกับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Comunity : AEC ) ซึ่งมีการเคลื่อนย้าย แรงงาน สินค้า และการบริการ หลักสูตรนี้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการผลิตการวางแผนและการควบคุมการผลิต การออกแบบโรงงาน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การขนส่งและการกระจายสินค้า ระบบขนถ่ายวัสดุ การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง รวมถึงการลดต้นทุน การลดความสูญเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต และการบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่าสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ นิสิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ครอบคลุมการทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนธุรกิจทางด้านการบริการอื่นๆ ได้แก่ วิศวกรหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม เช่น ผู้จัดการโรงงาน วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรความปลอดภัย วิศวกรควบคุมกระบวน การผลิต วิศวกรระบบ วิศวกรออกแบบ วิศวกรโครงการ วิศวกรภาคการเงิน/จัดซื้อและประเมินโครงการสินเชื่อธนาคาร วิศวกรด้านการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ (LSPs) วิศวกรด้านการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการนำเข้า-ส่งออก วิศวกรด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ (Logistics Machinery & Equipment) และเทคโนโลยีการควบคุมอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ชั้นสูง วิศวกรด้านคลังสินค้าและกระจายสินค้ารวมถึงบุคลากรทำงานในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับการยกฐานะเป็น "ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ" ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
          ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ
          1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์

เว็บไซต์ : https://eng.kps.ku.ac.th/ie
เว็บไซต์เก่า : https://iekpsku.wixsite.com/iekps
Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
แนะนำภาควิชา : YouTube
                     วีดีทัศน์ 1 ทศวรรษ
โทร. :
0-3435-1897 ต่อ 7051
         สายตรงภาควิชา 08-0823-5075
แฟ็กซ์. 0-3435-1541

Scroll to top