วันจันทร์, 09 มิถุนายน 2557 15:33

คณะจากสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557

001

                วันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ฯ Dr.Eddy Young ที่ปรึกษาของศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะจาก “โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล” ของสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดชลบุรี รวมจำนวน 100 คน โดยวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมเพื่อสร้างความร่วมมือและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้นแบบด้านการจัดการพลังงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานเชิงพื้นที่ ให้สามารถนำเอาศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

              ในวันนี้คณะจากสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรีได้เยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าซขยะ และการแปรรูปพลาสติกเป็นปิโตรเลียม โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้อธิบายถึงความเป็นมา ขั้นตอนและกระบวนการในการผลิต ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อเป็นความรู้และแนวทางในการประยุกต์ใช้เป็นพลังงานทดแทนให้เหมาะสมกับชุมชนต่อไป

002  003
004  005

arrow2L3 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read 2538 times
Scroll to top