วันพฤหัสบดี, 19 มิถุนายน 2557 09:31

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานเลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 57

001

สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของสำนักงานฯ นำไปใช้พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยผลการตรวจประเมินฯ ดังนี้

570619-001


570619-002


arrow2L3 ไฟล์สรุป arrow2L3 ภาพกิจกรรมทั้งหมด


Read 6286 times
Scroll to top