วันจันทร์, 23 มิถุนายน 2557 14:29

โครงการสัมมนาบุคลากร (สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557

001  002

โครงการสัมมนาบุคลากร (สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์  กำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2557
ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557
ณ อนันตรา หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์


003  004

004-2  005

 


               คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงการสัมมนาบุคลากร (สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ) ประจำปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557 ณ อนันตรา หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เพื่อร่วมปรึกษาหารือ และระดมความคิดเห็นในประเด็น “โครงการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาตนเองและกำหนดเป้าหมายในการพัฒนางาน” ของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการสังกัดสำนักงานเลขานุการคณะฯ และสังกัดภาควิชา/ศูนย์ฯ วัตถุประสงค์ของการสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทราบยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และผู้ร่วมงานอันถือเป็นการสร้างสัมมาทิฐิร่วมกัน  และเพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อยเสริมสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนมีความสามัคคีในหมู่คณะ006 007

008 009


arrow2L3 ภาพกิจกรรม Gallery1      arrow2L3 ภาพกิจกรรม Gallery2

Read 2713 times
Scroll to top