วันจันทร์, 30 มิถุนายน 2557 16:32

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management; KM) เรื่อง “โครงการ KM 3 รีไซเคิลหลอดตะเกียบ” เมื่อวันที่ 24 และ 30 มิถุนายน 2557

000

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management; KM) เรื่อง “โครงการ KM 3 รีไซเคิลหลอดตะเกียบ” เมื่อวันที่ 24 และ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในแผนการจัดการความรู้ของคณะฯ ประจำปี 2557

001 002

           โครงการวันนี้เป็นโครงการที่นำหลอดไฟแบบตะเกียบ (วัสดุเหลือทิ้ง) ที่เสียแล้ว มาดัดแปลงให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เริ่มเปิดโครงการโดยคุณยงยุทธ พลับจะโปะ หัวหน้าโครงการและนักวิทยาศาสตร์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  หลังจากนั้น ได้รับเกียรติถ่ายทอดความรู้โดย คุณวุฒิชัย พูลลาภวิวัฒน์ ตำแหน่งช่างเทคนิค ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คุณยงยุทธ พลับจะโปะ กล่าวว่า “โครงการนี้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 วัน โดยวันแรก (24 มิ.ย. 57) เป็นการบรรยายภาคทฤษฎี และวันที่ 30 มิ.ย. 57 เป็นภาคปฏิบัติ ซึ่งผู้รับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง สำหรับจุดประสงค์ของโครงการ เพื่อนำวัสดุหลอดไฟแบบตะเกียบ (วัสดุเหลือทิ้ง) ที่เสียแล้ว นำมาดัดแปลงให้กลับมาใช้งานได้อีกและเป็นการลดขยะพิษที่ต้องทิ้งก่อนเวลาอันควร  เพื่อให้บุคลากรช่างเทคนิค (สายสนับสนุนฯ) ได้นำความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ” ซึ่งโครงการในวันนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรสายสนับสนุนฯ ทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ โดยเฉพาะช่างต่างๆ เป็นอย่างดี

005 006

004 003

arrow2L3 ภาพกิจกรรมarrow2L3 ไฟล์ Present

Read 2593 times
Scroll to top