วันอังคาร, 01 กรกฎาคม 2557 15:18

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management; KM) “วัน KM” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557

โครงการวัน KM ...........

                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management; KM) “วัน KM” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแผนการจัดการความรู้ของคณะฯ ประจำปี 2557

                โครงการวัน KM ประกอบด้วย 5 กิจกรรมด้วยกัน คือ กิจกรรมแรกเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการตีพิมพ์งานวิจัย “How to prepare good research for publication” ซึ่งได้รับเกียรติเผยแพร่ความรู้จากอาจารย์สองท่านที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์มากที่สุดในคณะฯ คือ รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร และ รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับสากล

1-001 1-002

1-003 1-004

                   ช่วงที่สองเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึก “การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนด้วยอนุทินการเรียนรู้” ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้โดย อ.ดร.สิรัญญา ทองชาติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2-002 2-001


                   ช่วงที่สามเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ   The development of Individual learning skill using multiple intelligences and enneagram  ได้รับเกียรติถ่ายทอดความรู้โดย อ.เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3-001 3-002

                   ช่วงที่สี่เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้กระบวนการ KM เพื่อทำ KM” ได้รับเกียรติถ่ายทอดความรู้โดย อ.ง่ายงาม ประจวบวัน และ อ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ

4-001 4-002

                   และช่วงสุดท้าย เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทักษะภาษาอังกฤษ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” โดยคณะวิทยากรผู้ผ่านการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ได้แก่ คุณระวี อยู่สำราญ นักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คุณอมรรัตน์ ศรีลออ นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คุณประสิทธิ์ รุ่งโรจน์ พนักงานผลิตทดลอง สังกัดสำนักงานเลขานุการ คุณวนิดา พิมแพง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน และ คุณพีรญา แสงอุไร นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานเลขานุการ

5-001 5-003

                   อาจารย์ ดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า “โครงการในวันนี้ทำให้มีการเข้าถึงและรู้จักแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ (Knowledge Sharing) ร่วมกัน ซึ่งองค์ความรู้ภายในคณะฯ ที่มีอยู่อย่างมากมายและกระจัดกระจาย ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ฝังตัวอยู่ในบุคคล (Tacit Knowledge) องค์ความรู้ที่เป็นเอกสาร (Explicit Knowledge) ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากการเข้าถึงองค์ความรู้ในลักษณะต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่สำคัญคือ ทุกคนในคณะฯ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ขึ้นภายในหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น”


Power point Present ........

1. How to prepare good research for publication and my own experience [Download]
2. Writing a Scientific Paper for Publication [Download]
3. THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL LEARNING SKILL USING MULTIPLE INTELLIGENCES AND ENNEAGRAM [Download-1] [Download-2]
4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้ [Download]


arrow2L3 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read 3341 times
Scroll to top