วันพุธ, 02 กรกฎาคม 2557 16:19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 57

001

                เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Dr.Eddy Young ที่ปรึกษาของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะจาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จำนวน 14 ท่าน ซึ่งเข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับโครงการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

               ทางคณะจาก วว. ได้เข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าซขยะ และการแปรรูปพลาสติกเป็นปิโตรเลียม ขั้นตอนและกระบวนการในการผลิต ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัยของ วว. เป็นอย่างดี

002 003
004 005

arrow2L3 ภาพกิจกรรมทั้งหมด  ,  ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Read 2599 times
Scroll to top