วันอาทิตย์, 27 กรกฎาคม 2557 00:00

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2556

0000000-570727-01

           
              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่อาจารย์นักวิจัยเสนอเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์นักวิจัย ในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยพิจารณาจากเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2554-2556 ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

               ในการนี้ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2556 ใน รางวัลประเภทบุคคล – นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 6 ท่าน และเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา รายละเอียด ดังนี้

 001-1 ลำดับที่ 61
รองศาสตราจารย์ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
ปริมาณผลงาน (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2555) 1 (Pi ปี 2554) 0.5 ค่า Pi รวม = 2.5
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร
 001-2 ลำดับที่ 62
อาจารย์ ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
ปริมาณผลงาน (Pi) 2 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2555) 0.5 (Pi ปี 2554) 0 ค่า Pi รวม = 2.5
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร
 001-3 ลำดับที่ 98
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสินี โสธรวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.5 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2555) 1 (Pi ปี 2554) 0.5 ค่า Pi รวม = 2
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
 001-4 ลำดับที่ 99
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
ปริมาณผลงาน (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2555) 0.5 (Pi ปี 2554) 0.5 ค่า Pi รวม = 2
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
 001-5 ลำดับที่ 149
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
ปริมาณผลงาน (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2555) 0 (Pi ปี 2554) 0.5 ค่า Pi รวม = 1.05
รางวัล 21,000 บาท และเกียรติบัตร
 001-6 ลำดับที่ 215
อาจารย์ ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.5 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2555) 0 (Pi ปี 2554) 0 ค่า Pi รวม = 0.5
รางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับเงินรางวัลสำหรับหน่วยงาน จากรางวัลประเภทบุคคล ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ฯ เป็นจำนวนเงิน 31,650 บาท
 Read 2797 times
Scroll to top