วันพุธ, 06 ตุลาคม 2564 00:00

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะฯ - ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

Surasee

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน โดยเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2527 รุ่น E36/KU40 อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในโอกาสดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ประวัติการศึกษา
- วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
- M.Eng. (Irrigation Engineering and Management) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), ประเทศไทย
- Ph.D. (Science for Engineering and Agricultural Technology) Okayama University, Japan
 
ประวัติการฝึกอบรม
- การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (24 มิ.ย. 2545-31 ก.ค. 2545)
- นักบริหารระดับสูงผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมกลุ่มที่ 3 รุ่นที่ 56 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (1 มิ.ย. 2550-20 ก.ย. 2550)
- Strategy and Innovation for Business in Asia ณ Sloan School of Management, MIT สหรัฐอเมริกา (9-17 มี.ค. 2556)
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56 จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ต.ค. 2556-ก.ย. 2556)
- นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่น 1 จัดโดยสำนักงบประมาณ (ปี 2557)
- นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (ปี 2559)
- Strategy and Innovation for Business Asia College of Management, Mahidol University and Sloan School of Management, MIT ณ สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
23 เม.ย. 2553-12 ก.ค. 2556 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) กรมชลประทาน กรมชลประทาน
12 ก.ค. 2556-28 ธ.ค. 2559 รองอธิบดีและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
29 ธ.ค 2559-30 ก.ย. 2564 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 
ประชาชาติธุรกิจ: เปิดประวัติ "สุรสีห์​​​​" เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คนใหม่

Website ศิษย์เก่า: https://engkps.wixsite.com/alumni
Read 696 times
Scroll to top