วันพฤหัสบดี, 14 ตุลาคม 2564 00:00

ดร.ยุทธนา เครือหาญชาญพงค์ - ศิษย์เก่ารางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

YTN 00

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและแนะนำศิษย์เก่าของคณะฯ รุ่น KU53/E49/AE24 ผู้ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย, ดร.ยุทธนา เครือหาญชาญพงค์

          ดร.ยุทธนา เครือหาญชาญพงค์ เข้าศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในปีการศึกษา 2536 เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น KU53/E49/AE24  เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ณ ที่เดียวกัน ในปีการศึกษา 2544 และใช้เวลาถึง 9 ปี ในการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

YTN 01

YTN 0

YTN 10

          จากการปฏิบัติงานมามากกว่า 20 ปี ดร.ยุทธนา เครือหาญชาญพงค์ ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย รางวัลล่าสุดเป็น รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  เมื่อปี 2563 และรางวัลที่ภูมิใจมากที่สุดในชีวิต คือ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ซึ่งรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ ดังนี้

YTN 11

2563: รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
2562: รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นเยาว์ ประจำปี 2562 ของกรมวิชาการเกษตร
2560: ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
2559: ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานที่กลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์จาก กรมวิชาการเกษตร ในปี 2559 ผลงาน จอบหมุนกำจัดวัชพืชและสับกลบใบอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง
2559: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 ระดับดี จาก สภาวิจัยแห่งชาติ ผลงาน ไถระเบิดดินดานสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง
2557: รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2557 ผลงาน ไถระเบิดดินดานสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง
2557: รางวัลประกาศเกียรติคุณ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 ระดับดี จาก สภาวิจัยแห่งชาติ มอบโดย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลงาน จอบหมุนกำจัดวัชพืชและสับกลบใบอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง
2557: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2557 รางวัลระดับดี จาก สภาวิจัยแห่งชาติ ผลงาน จอบหมุนกำจัดวัชพืชและสับกลบใบอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง
2556: รางวัลชมเชย ด้านเศรษฐกิจ ในการประกวดผลงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน จอบหมุนกำจัดวัชพืชและสับกลบใบอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง
2556: รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น อันดับ 2 สาขาวิชาวิทยาการวัชพืช ประจำปี 2556 จาก คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักชาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ผลงาน จอบหมุนกำจัดวัชพืชและสับกลบใบอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง
2556: เครื่องมือเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันแบบสปริง ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตร ประจำปี 2556 จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2555: ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ประจำปี 2555 ประเภท งานวิจัยประดิษฐ์คิดค้น จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลงาน จอบหมุนกำจัดวัชพืชและสับกลบใบอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง
2555: เครื่องมือเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก สภาวิจัยแห่งชาติ
2552: เครื่องมือเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันระบบสปริง ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับ ชมเชย สาขาวิศวกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ปี 2552
2552: รางวัลผลงานเด่น เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปี กรมวิชาการเกษตร 2552 จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลงาน ขลุบหมุนติดพ่วงท้ายรถไถเดินตาม
2551: รางวัลรองขนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคม รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2551 จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน ขลุบหมุนติดพ่วงท้ายรถไถเดินตาม
2551: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลชมเชย ประจำปี 2551 ผลงาน ขลุบหมุนติดพ่วงท้ายรถไถเดินตาม จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2549: รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2549 ขลุบหมุนติดพ่วงท้ายรถไถเดินตาม งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
arrow2L3ภาพกิจกรรม facebook  GDrive
arrow2L3Website ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

arrow2L3Scoop ก็แค่ปริญญาเอก

Read 598 times
Scroll to top