วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2565 00:00

TCAS65 รอบ 4 | Direct Admission

TCAS4 art

TCAS65-4 Label

TCAS4 Calen
TCAS4 AE
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร กำแพงแสน มก.
เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 โควตารับตรงอิสระ
ภาคปกติ จำนวน 15 คน (ใช้คะแนน GAT&PAT) และ ภาคพิเศษ จำนวน 40 คน (ใช้แฟ้มสะสมผลงาน ไม่จำเป็นต้องมีคะแนน GAT&PAT)
รับสมัครออนไลน์ ที่ https://admission.kps.ku.ac.th วันที่ 26-30 พ.ค. 65
ชำระเงินค่าสมัคร 26-30 พ.ค. 65 ภายในเวลา 22.00 น.
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเข้าระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th วันที่ 5 มิ.ย. 65
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ ที่ https://www.mytcas.com/ วันที่ 8-9 มิ.ย. 65
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: คุณอรุณรัตน์ โทร. 086-356-5433

TCAS4 FE
เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 โควต้ารับตรงอิสระ จำนวน 17 คน
เกณฑ์การคัดเลือก
ใช้คะแนน GAT & PAT คะแนนขั้นต่ำ
รหัสวิชา 71 - 35 คะแนน
รหัสวิชา 72 - 45 คะแนน
รหัสวิชา 73 - 50 คะแนน
รับสมัครออนไลน์ ที่ https://admission.kps.ku.ac.th วันที่ 26-30 พ.ค. 65
ชำระเงินค่าสมัคร 26-30 พ.ค. 65 ภายในเวลา 22.00 น.
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเข้าระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th วันที่ 5 มิ.ย. 65
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ ที่ https://www.mytcas.com/ วันที่ 8-9 มิ.ย. 65
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: คุณวันวิสาข์ ใจตรง โทร. 065-9719395

TCAS4 CE
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 โควตารับตรงอิสระ
ภาคพิเศษ จำนวน 26 คน (ใช้คะแนน GAT & PAT)
รับสมัครออนไลน์ ที่ https://admission.kps.ku.ac.th วันที่ 26-30 พ.ค. 65
ชำระเงินค่าสมัคร 26-30 พ.ค. 65 ภายในเวลา 22.00 น.
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเข้าระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th วันที่ 5 มิ.ย. 65
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ ที่ https://www.mytcas.com/ วันที่ 8-9 มิ.ย. 65
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: คุณสุพิชฌาย์ โทร. 034351851

YouTube: เรียนครบจบที่เรา
 

หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร [รายละเอียด]
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน [รายละเอียด]

3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร [รายละเอียด]
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา [รายละเอียด]
5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล [รายละเอียด]
6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด]
7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ [รายละเอียด]

 
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
แนะนำภาควิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
1. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร (Department of Agricultural Engineering; AE)
2.
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน (Department of Irrigation Engineering; IRRE)

3. ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร (Department of Food Engineering; FE)
4. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (Department of Civil Engineering; CE)
5.
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Department of Mechanical Engineering; ME)
6.
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Department of Computer Engineering; CPE)
7.
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Department of Industrial Engineering; IE)
 

ค่าเทอม
ภาคปกติ: 17,300.- บาท

ภาคพิเศษ:
    วิศวกรรมเกษตร 32,700.- บาท
    วิศวกรรมโยธา 32,700.- บาท

 
arrow2L3https://www.mytcas.com/
arrow2L3KUKPS Official Site TCAS65
arrow2L3KUKPS Facebook TCAS65
arrow2L3Website งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
arrow2L3Fanpage งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
arrow2L3Website คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 
ติดต่อสอบถาม:
0-3435-1897 ต่อ 7011, 7013, 7014, 7009
สายตรง 09-2378-5656
facebook  ig  youtube  line  tiktok
 

TCAS65-3 Label

Admission Poster
TCAS65 calen
ภาคปกติ    
I-1 I-2 I-3
I-4 I-5 I-6
I-7    
     
     
 
ภาคพิเศษ  
II-1 II-2
   
 
 
สมัคร https://student.mytcas.com/
 
facebook  ig  youtube  line  tiktok
 
 
 

TCAS65-2 Label

2quota1200500 3
TCAS65-2 ban02art
TCAS65-2 data1-1mini TCAS65-2 data1-2mini TCAS65-2 data1-3mini
     
TCAS65-2 data1-4mini TCAS65-2 data1-5mini TCAS65-2 data1-6mini
     
TCAS65-2 data1-7mini    
arrow2L3รายละเอียด 1 (PDF)
 

 
TCAS65-2 Sciart
TCAS65-2 data2-1mini TCAS65-2 data2-2mini TCAS65-2 data2-3mini
     
TCAS65-2 data2-4mini TCAS65-2 data2-5mni TCAS65-2 data2-6mini
     
TCAS65-2 data2-7mini    
arrow2L3รายละเอียด 2 (PDF)

 

 

TCAS65-1 Label

TCAS65 Poster1 art

 arrow2L3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)
 arrow2L3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

 

 

Read 4144 times
Scroll to top