วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 00:00

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KURDIaw62 00

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI) จัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 แบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัย ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ในการนี้ คณาจารย์และนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

 

1. ศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
              ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562 (ลำดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัย)
              ปริมาณผลงานรวม 14.250
              [ปริมาณผลงาน (2562) 7.000 ค่าความต่อเนื่อง (2561) 4.750 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 2.500]
              ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
    1) Development and Characterization of Porcine Plasma Protein-Chitosan Blended Films; (Food Packaging and Shelf Life) SCI
    2) Extraction of Phenolic Compounds from Lime Peel Waste Using Ultrasonic-Assisted and Microwave-Assisted Extractions; (Food Bioscience) SCI
    3) Lime Peel Pectin Integrated with Coconut Water and Lime Peel Extract as a New Bioactive Film Sachet to Retard Soybean Oil Oxidation; (Food Hydrocolloids) SCI
    4) Microwave Heating Extraction of Pectin from Lime Peel: Characterization and Properties Compared with the Conventional Heating Method; (Food Chemistry) SCI
    5) Nanostructured Materials for Food Packaging Systems: New Functional Properties; (Current Opinion in Food Science) SCI
    6) Native and Modified Porcine Plasma Protein as Wall Materials for Microencapsulation of Natural Essential Oils; (International Journal of Food Science and Technology) SCI
    7) Preparation and Characterization of Pectin Fraction from Pineapple Peel as a Natural Plasticizer and Material for Biopolymer Film; (Food and Bioproducts Processing) SCI

KURDIaw62 02

 

 

156. รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ [AE20/E45/KU49] ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
              ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562
              ปริมาณผลงาน 2.175
              [ปริมาณผลงาน (2562) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2561) 1.125 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.050]
              ได้รับเงินรางวัล 43,000 บาท และเกียรติบัตร

    1) Specific Energy Requirements and Soil Pulverization of a Combined Tillage Implement; (Heliyon) SCI

KURDIaw62 04

 

 

165. รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ [FE1/E49/KU53] ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
              ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562
              ปริมาณผลงาน 2.000
              [ปริมาณผลงาน (2562) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2561) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.000]
              ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร
   
1) Preliminary Study on the Determination of ppm-Level Concentration of Histamine in Tuna Fish Using a Dry Extract System for Infrared Coupled with Near-Infrared Spectroscopy; (ACS Omega) SCI
    2) Rapid Detection of Infrared Inactive Sodium Chloride Content in Frozen Tuna Fish for Determining Commercial Value Using Short Wavelengths; (Journal of Near Infrared Spectroscopy) SCI

KURDIaw62 05

 

208. ผศ.ดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
              ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562
              ปริมาณผลงาน 1.500
              [ปริมาณผลงาน (2562) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2561) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.500]
              ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร
    1) Pre-Project Planning Process Study of Green Building Construction Projects in Thailand; (Engineering Journal) SCI

KURDIaw62 07

 

263. ผศ.ดร.นิภาวรรณ กุลสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
              ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562
              ปริมาณผลงาน 1.000
              [ปริมาณผลงาน (2562) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2561) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.000]
              ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร

    1) Logistic Regression Analysis of Factors Affecting Travel Mode Choice for Disaster Evacuation; (Engineering Journal) SCI

KURDIaw62 08

 

267. ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน [IRRE48/E48/KU52] ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
              ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562
              ปริมาณผลงาน 1.000
              [ปริมาณผลงาน (2562) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2561) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.000]
              ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร

    1) Startup Thailand: A new Innovative Sacrificial Anode for Reinforced Concrete Structures; (Engineering Journal) SCI

KURDIaw62 09

 

304. ผศ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ [AE34/E59/KU63] ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
              ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562
              ปริมาณผลงาน 1.000
              [ปริมาณผลงาน (2562) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2561) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.000]
              ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร

    1) Detection of Cracked Shell in Intact Aromatic Young Coconut Using Near Infrared Spectroscopy and Acoustic Response Methods; (Journal of Food Measurement and Characterization) SCI

KURDIaw62 10

 

354. รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ [AE14/E39/KU43] ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
              ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562
              ปริมาณผลงาน 0.500
              [ปริมาณผลงาน (2562) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2561) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.000]
              ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร

    1) Effect of Soaking Conditions on Properties of Khao Dawk Mali 105; (Agriculture and Natural Resources) Q2

KURDIaw62 12

arrow2L3ภาพกิจกรรม: facebook   GDrive
arrow2L3YouTube: รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564
arrow2L3YouTube: งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 และรางวัลผลงานที่สร้างผลกระทบ ปี 2564
arrow2L3ประกาศรางวัล

 

 

Read 686 times
Scroll to top