วันพุธ, 13 สิงหาคม 2557 00:00

ผศ.ดร.สุวรรณ หอมหวล ได้รับสิทธิบัตร เรื่อง “เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. หรือผลิตภัณฑ์อาหารเหลวบรรจุกล่องแบบไม่ทำลาย”

5708-13-aj        
   
           ผศ.ดร.สุวรรณ หอมหวล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับสิทธิบัตร เรื่อง “เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. หรือผลิตภัณฑ์อาหารเหลวบรรจุกล่องแบบไม่ทำลาย” เลขที่สิทธิบัตร 40587 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557

            เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. หรือผลิตภัณฑ์อาหารเหลวบรรจุกล่องแบบไม่ทำลายนี้ใช้หลักการสั่นแบบเสรี ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของของเหลวภายในกล่อง เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์และคัดแยกนมรสชาติต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์อาหารเหลวบรรจุกล่องแล้วที่มีคุณภาพดีออกจากผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มว่าจะเสียก่อนวันหมดอายุจริง หรือเริ่มเสียก่อนที่จะนำออกไปจำหน่าย โดยไม่ต้องทำการแกะกล่องออกดูในขณะที่ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลักจากตั้งค่าเกณฑ์ความผิดปกติแล้ว มีส่วนประกอบที่แยกการทำงานในส่วนทางกลและทางไฟฟ้าคือการประมวลผลอย่างชัดเจน ทำให้กลไกทำงานไม่ยุ่งยากเรียนรู้ง่าย สามารถนำไปใช้ในขั้นตอนสุดท้ายสำหรับกระบวนการควบคุมคุณภาพของการผลิตผลิตภัณฑ์นม หรืออาหารเหลว ในอุตสาหกรรมอาหารและยา สำหรับบรรจุลงกล่องที่มีขนาดต่าง ๆ กัน

            เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที.ฯ นี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้น้อมถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 นอกจากนี้ เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที.ฯ นี้ ได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

           “รางวัลระดับดี” รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม ในชื่อผลงาน "ระบบตรวจผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุกล่องโดยไม่ทำลายแบบอัตโนมัติด้วย Parallel Robot" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555

           “รางวัลระดับดี” รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553 ในชื่อผลงาน "เครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. หรือผลิตภัณฑ์อาหารเหลวบรรจุกล่องโดยไม่ทำลายแบบรายงานผลโดยตรง" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2553 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553

          “รางวัลชมเชย” รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2549 ในชื่อผลงาน "เครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. บรรจุกล่องแบบไม่ทำลาย" จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

          คณะผู้สร้างสรรค์ผลงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ขณะทำการสร้างสรรค์ผลงาน) ประกอบด้วย
1)    นายสุวรรณ  หอมหวล    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘
2)    นายณัฐดนัย  ตัณฑวิรุฬห์    ตำแหน่ง  อาจารย์
3)    นายเอนก  ไกรรอด        ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์
4)    นายสุทิน  พรมชาติ        ตำแหน่ง  ช่างเทคนิค

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม


arrow2L3สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Read 3755 times
Scroll to top