วันศุกร์, 25 กุมภาพันธ์ 2565 00:00

วิศวกรรมเกษตร มก.กพส. คว้า 9 รางวัล จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (The 28th National AE Project Conference)

AEProjConf28 0art

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ที่คว้า 9 รางวัล จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (The 28th National AE Project Conference) ซึ่งสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (Thai Society of Agricultural Engineering; TSAE) เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565
AEProjConf28 B148art
          การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ เป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เปิดสอนทางด้านวิศวกรรมเกษตร ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นทางวิชาการ โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ มีกิจกรรมการแข่งขัน 3 ภาค ด้วยกันคือ การแข่งขันการนำเสนอผลงานโครงงานวิศวกรรมเกษตร ภาคบรรยาย การแข่งขันการนำเสนอผลงานโครงงานวิศวกรรมเกษตร ภาคนิทัศน์ (โปสเตอร์) และภาคทักษะ (การแข่งขันทักษะทางด้านวิศวกรรมเกษตร สำหรับปีนี้เป็นการแข่งขันเครื่องยิงเมล็ดพันธุ์) ซึ่งทางภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทั้ง 3 ภาค ประกอบด้วย ภาคบรรยาย 1 ผลงาน ภาคนิทัศน์ 2 ผลงาน และภาคทักษะ การแข่งขันทักษะทางด้านวิศวกรรมเกษตร 1 ทีม โดยสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 9 รางวัล ด้วยกัน โดยรายละเอียดรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการทั้ง 3 ภาค ดังนี้
 
ภาคบรรยาย
ชื่อโครงงาน: การพัฒนาเครื่องคัดคุณภาพส้มตามน้ำหนักด้วยการวิเคราะห์ภาพ (Development of sorting machine for orange quality based on weight using image analysis)
เจ้าของโครงงาน:
          นายณธายุ มณฑาทิพย์  6120500057  นิสิตชั้นปีที่ 4
          นายวงศ์วิวัฎ พงษ์พัว  6120500111  นิสิตชั้นปีที่ 4
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน: รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล และ อ.ดร.ชัยยะ จันทรา
ได้รับ 3 รางวัล ดังนี้
          1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการนำเสนอ
          2) รางวัลชมเชย ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
          3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านความคิดสร้างสรรค์
AEProjConf28 B027art
AEProjConf28 B014art
AEProjConf28 Award-1a
arrow2L3VDO การนำเสนอ
 

ภาคนิทัศน์
โปสเตอร์ I
ชื่อโครงงาน: การพัฒนาเครื่องลอกเยื่อหุ้มเมล็ดและทำความสะอาดเมล็ดมะละกอ (The development of papaya seeds membrane peeling and cleaning machine)
เจ้าของโครงงาน:
         
นางสาวอรดา แก้วหาญ  6120500201  นิสิตชั้นปีที่ 4
          นายภูมี แย้มมา  6120501932  นิสิตชั้นปีที่ 4
          นางสาวปวีณา ขำเจริญ  6120502815  นิสิตชั้นปีที่ 4
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน: ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ
ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้
          1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการนำเสนอ
          2) รางวัลชมเชย ด้านความคิดสร้างสรรค์
AEProjConf28 B051art
AEProjConf28 B047art
arrow2L3VDO การนำเสนอ
 
โปสเตอร์ II
ชื่อโครงงาน: เครื่องวัดความชื้นไม้ยางพาราแบบพกพาด้วยสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้แสดงผลเรียลไทม์บนสมาร์ทโฟน (A portable moisture content meter using near infrared spectroscopy with real-time data report on a smartphone)
เจ้าของโครงงาน:
          นางสาวพรรณพิชา คิดหาการ  6120501886  นิสิตชั้นปีที่ 4
          นางสาวพีรดา พิมพ์ทอง  6120501916  นิสิตชั้นปีที่ 4
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน: รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล และ ผศ.ดร.สิรินาฎ น้อยพิทักษ์
ได้รับ รางวัล 3 ดังนี้
          1) รางวัลชมเชย ด้านการนำเสนอ
          2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
          3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านความคิดสร้างสรรค์
AEProjConf28 B083art
AEProjConf28 B074art
 

ภาคทักษะ (การแข่งขันเครื่องยิงเมล็ดพันธุ์)
ชื่อทีม: My KU
ชื่อสมาชิกในทีม:
          นายวัชเรศ ฟุ้งเฟื่อง  6120500138  นิสิตชั้นปีที่ 4
          นายวงศ์วิวัฏ พงษ์พัว  6120500111  นิสิตชั้นปีที่ 4
          นายณธายุ มณฑาทิพย์  6120500057  นิสิตชั้นปีที่ 4
          นางสาวอรดา แก้วหาญ  6120500201  นิสิตชั้นปีที่ 4
          นายจิรวัฒน์ บุญครอง  6120501797  นิสิตชั้นปีที่ 4
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.ชัยยะ จันทรา
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
AEProjConf28 A182art
AEProjConf28 A034art
 

AEProjConf28 ban0

arrow2L3ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2]
arrow2L3สรุปรางวัล
arrow2L3Official Site
facebook  ig  youtube  line  tiktok
Read 658 times
Scroll to top