วันเสาร์, 09 เมษายน 2565 00:00

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

CoopEd art

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนากานต์ ณ บางช้าง และ นางสาวปิยะธิดา เสนาผัน นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร นิสิตในความดูแลของ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และ อ.ดร.สยุมพร รัตนพันธ์ ได้รับ รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประเภทที่ 6 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น จากการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกและการตัดสินผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยนิสิตทั้งสองคนปฏิบัติสหกิจศึกษาอยู่ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน จ.เชียงราย

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok

Read 247 times
Scroll to top