วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2565 00:00

ประกาศใช้ มอก. 1043-2564 - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : หน้าต่างพีวีซี

TDWCB-1043 ban

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6473 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้าต่างพีวีซี และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วงกบและกรอบบานพีวีซีสำหรับประตูและหน้าต่าง : หน้าต่าง ความว่า

          โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้าต่างพีวีซี มาตรฐานเลขที่ มอก. 1043-2534

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1729 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้าต่างพีวีซี ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2534 และออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วงกบและกรอบบานพีวีซีสำหรับประตูหน้าต่าง : หน้าต่าง มาตรฐานเลขที่ มอก. 1043-2564 ขึ้นใหม่ ดังรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
          ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
                                                                                                                           สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
                                                                                                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

          อนึ่ง มาตรฐานนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดมาตรฐานนี้ขึ้น

          ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 28 กันยายน 2563 ได้ประกาศมาตรฐานที่ มอก. 829-2563 และ มอก. 744-2563 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูอะลูมิเนียม [รายละเอียด] และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : หน้าต่างอะลูมิเนียม ไว้แล้ว ตามลำดับ [รายละเอียด]

TDWCB-1043 data1

TDWCB-1043 data2

arrow2L3ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 1043-2564
 
facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

ข่าวเกี่ยวข้อง:
arrow2L3ประกาศใช้ มอก. 3332-2564 - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูพีวีซี [รายละเอียด] [7 ธ.ค. 64]
arrow2L3ประกาศใช้ มอก. 1043-2564 - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : หน้าต่างพีวีซี [รายละเอียด] [4 พ.ย. 64]

arrow2L3ประกาศใช้ มอก. 829-2563 - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูอะลูมิเนียม [รายละเอียด] [28 ธ.ค. 63]

arrow2L3ประกาศใช้ มอก. 744-2563 - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : หน้าต่างอะลูมิเนียม [รายละเอียด] [28 ก.ย. 63]

 

 

Read 327 times
Scroll to top