วันอังคาร, 03 พฤษภาคม 2565 00:00

นิสิต ป.โท วิศวกรรมโยธา คว้า 2 รางวัล PCRUSCI Conference 2022 ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์

PCRUSCI 0art

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับ 2 รางวัล จาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 (PCRUSCI CONFERENCE 2022) ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายใต้หัวข้อ "ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์" เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดรางวัลดังนี้

1. รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในระดับดีเด่น
    ผู้ได้รับรางวัล: นายกษิดิ์เดช วิภาสธวัช นิสิต ป.โท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
    อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน และ ศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์
    ผลงานเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมการเกิดสนิมในโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงที่ติดตั้งโลหะกันกร่อน

Kasidetch art
PCRUSCI 1
 
2. รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในระดับดี
    ผู้ได้รับรางวัล: นายสกนธ์กาญจน์ เหรียญทอง นิสิต ป.โท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
    อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน และ ศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์
    ผลงานเรื่อง: ผลกระทบที่มีต่อคอนกรีตผสมสารยับยั้งการเกิดสนิมที่เผชิญสภาวะคลอไรด์และซัลเฟต
Sakonkarn art
PCRUSCI 2
arrow2L3PCRUSCI CONFERENCE 2022
 
 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 245 times
Scroll to top