วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565 00:00

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเขียนเว็บไซต์เบื้องต้น"

KMWeb 1
          เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร งานพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเขียนเว็บไซต์เบื้องต้น" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8302 อาคาร 8 กิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติเปิดกิจกรรมโดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดย รศ.ดร.เบญญา กสานติกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ว่า กิจกรรมในวันนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของคณะฯ ที่ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละภาควิชา/ศุนย์/หน่วยงาน สามารถปรับปรุงและอัปเดทเว็บไซต์ที่ตัวเองรับผิดชอบได้ โดยมีวิทยากรบรรยายจากสำนักงานเลขานุการคณะฯ 2 ท่าน คือ นางสาวปิยวรรณ จันทร์สี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ และ นายสุขชัย ยั่งยืน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทั้งหมด 30 คน
KMWeb 2
arrow2L3ภาพกิจกรรม
 
facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter
 

Web Banner

Web Banner Schdl

Read 223 times
Scroll to top