วันศุกร์, 13 พฤษภาคม 2565 00:00

รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ และคณะ ได้รับอนุสิทธิบัตร "อุปกรณ์ควบคุมทางเดินแสง"

18395Ronnarit Patent art

          รองศาสตราจารย์ ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ [KU53/E49/FE1] หัวหน้าห้องปฏิบัติการ NIR และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุสิทธิบัตร "อุปกรณ์ควบคุมทางเดินแสง" เลขที่อนุสิทธิบัตร 18395 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

          อุปกรณ์ควบคุมทางเดินแสงตามการประดิษฐ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาโครงสร้างซึ่งสามารถบังคับทิศทางเดินของแสงให้เข้าสู่สายใยแก้วนำแสง (fiber optics) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลอดฮาโลเจนเป็นแหล่งกำเนิดแสงสำหรับเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไป ซึ่งลักษณะของการออกแบบรูปทรง และวัสดุที่ใช้งานร่วมกับหลอดฮาโลเจนจะมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการใช้งาน งานประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนี้จึงได้ออกแบบชิ้นส่วนเฉพาะจำนวน 2 ชิ้น เพื่อบังคับทิศทางของแสงที่ออกจากหลอดฮาโลเจนให้สามารถเคลื่อนที่เข้าสู่สายใยแก้วนำแสง (fiber optics) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสิ่งประดิษฐ์ ชิ้นแรกมีลักษณะเป็นทรงกระบอก ภายในกลวง เพื่อให้สามารถใส่หลอดฮาโลเจนและโคมเข้าไปด้านใน และยึดหลอดฮาโลเจนให้อยู่กับที่ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่สอง มีลักษณะเป็นทรงกระบอกเช่นเดียวกันภายในมีลักษณะกลวงสองแบบ คือ แบบทรงกระบอก และแบบกรวย เพื่อให้สามารถเลือกใช้งานตามความเข้มแสงที่ต้องการ สิ่งประดิษฐ์ทั้งสองถูกเชื่อมต่อกันด้วยเกลียว เพื่อให้สามารถบังคับทิศทางเดินของแสงจากหลอดฮาโลเจนซึ่งมีขนาดใหญ่เข้าสู่สายใยแก้วนำแสง (fiber optics) ที่มีช่องนำแสงขนาดเล็ก สามารถส่องแสงเป็นจุดบนตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

18395Ronnarit Cerart

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม
 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter


arrow2L3สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/นวัตกรรม ทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
Read 322 times
Scroll to top