วันจันทร์, 12 กันยายน 2565 00:00

KM การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแนวคิดการทำงานที่ดี #8

KM-W8 0

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างแนวคิดการทำงานที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานในด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับภาควิชา ซึ่งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 มีกิจกรรมเป็นครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณนี้ ในด้านการจัดตารางเรียน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการจัดตารางเรียนรวมถึงตารางสอบของคณะฯ ปัญหาและแนวทางแก้ไข ดำเนินการแลกเปลี่ยนโดย คุณเกวลิน อิสสะอาด นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9
 

KM-W7 0

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างแนวคิดการทำงานที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานในด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับภาควิชา ซึ่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 มีกิจกรรมเป็นครั้งที่ 7 ด้านการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด (ครั้งที่ 2) ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการจัดเก็บตัวชี้วัดต่าง ๆ ของคณะฯ ของผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ ของ EdPEx ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดใหม่ นำโดย คุณปนิตามีหมู่ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร งานพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9
 

KM-W6 0

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างแนวคิดการทำงานที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานในด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับภาควิชา ซึ่งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. มีกิจกรรมเป็นครั้งที่ 6 ด้านสถานที่และความปลอดภัย ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาในการดูแลรักษาอาคารต่าง ๆ ของคณะฯ รวมถึงความปลอดภัย และแนวทางแก้ไขร่วมกัน นำโดย คุณณัฐพล เสรีเผ่าวงษ์ วิศวกร ปฏิบัติการ รักษาการหัวหน้างานพัฒนากายภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ณ อาคารแสดงนวัตกรรม และผลงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (IGEAR Cafe' & Innovation)
 

KM-W5 0

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างแนวคิดการทำงานที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานในด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับภาควิชา ซึ่งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. มีกิจกรรมเป็นครั้งที่ 5 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ และด้านประชาสัมพันธ์ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงด้านการวิจัยและบริการวิชาการ และด้านประชาสัมพันธ์ ปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกัน นำโดย คุณอรุณี สุขศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ และ คุณสุขชัย ยั่งยืน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9
 

KM-W4 0

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างแนวคิดการทำงานที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานในด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับภาควิชา ซึ่งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. มีกิจกรรมเป็นครั้งที่สี่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางแก้ไขร่วมกัน นำโดย คุณสุกัญญา พันยุโดด นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ หัวหน้างานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9
 

KM-W3 0

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างแนวคิดการทำงานที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานในด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับภาควิชา ซึ่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 มีกิจกรรมเป็นครั้งที่สาม ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี นำโดย คุณกรรณิการ์ ปู่น้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9
 

KM-W2 0

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างแนวคิดการทำงานที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานในด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับภาควิชา ซึ่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 มีกิจกรรมเป็นครั้งที่สอง ด้านการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการจัดทำระบบเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ EdPEx นำโดย คุณปนิตามีหมู่ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9
 

KM-W1 0

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างแนวคิดการทำงานที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานในด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับภาควิชา ซึ่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 มีกิจกรรมเป็นครั้งแรก ด้านบริหารงานธุรการและสารบรรณ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงระบบงานสารบรรณของคณะฯ ให้สอดคล้องกับงานธุรการของแต่ละภาควิชา นำโดย คุณเพชรน้อย ยอดอยู่ดี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ หัวหน้างานบริหาร สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9

KM-W1 1

arrow2L3ภาพกิจกรรม: #1[18กค65], #2[1สค65], #3[8สค65], #4[15สค65], #5[22สค65],
                         #6[5กย65], #7[9กย65], #8[12กย65]

 

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 279 times
Scroll to top