วันศุกร์, 20 มกราคม 2566 00:00

เครื่องกลยกระดับการเรียนการสอนตามแนว KOSEN

KosenWRP 0

          ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.วรพจน์ ศตเดชากุล ได้ดำเนินการปรับปรุงยกระดับกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 01208321 กลศาสตร์เครื่องจักรกล ของนิสิตชั้นปีที่ 3 ในรูปแบบ Practical Base Learning and Examination โดยนำเครื่องจักรรถกระเช้าแบบ Articulate ARM และแบบ Prismatic Arm พร้อมด้วยรถสไลด์ มาเป็นข้อสอบการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 ให้นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลได้ทำการวิเคราะห์คำนวณทางวิศวกรรม เพื่อให้นิสิตมีศักยภาพด้าน Integration Thinking and Design มีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineer) จากการได้สัมผัสและวิเคราะห์คำนวณกับอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้งานจริง ณ บริเวณหน้าอาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566


คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลกำแพงแสน ที่อนุเคราะห์เครื่องจักรในครั้งนี้มา ณ ที่นี้

KosenWRP 1

arrow2L3ภาพกิจกรรม

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 44 times
Scroll to top