วันอังคาร, 02 พฤษภาคม 2566 00:00

KM: Lunch Talk and walk around; สายวิชาการ

หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management; KM) ประจำปี 2566 แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการของคณะฯ โดยเริ่มจากบุคลากรสายวิชาการก่อน ตามนโยบายการบริหารงานของคณะฯ เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ผลงาน นวัตกรรม และการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ชื่อ "Lunch Talk and Walk Around" โดยเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาควิชาและศูนย์ฯ ต่าง ๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

LTWA-L9 0

บรรยากาศ KM: Lunch Talk and Walk Around; สายวิชาการ ครั้งที่ 9 - ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

arrow2L3ภาพกิจกรรม [660502IE]

arrow2L3สรุปกิจกรรม [660502IE]


 

LTWA-L8 0

บรรยากาศ KM: Lunch Talk and Walk Around; สายวิชาการ ครั้งที่ 8 - ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

arrow2L3ภาพกิจกรรม [660425TDWCB]

arrow2L3สรุปกิจกรรม [660425TDWCB]


 

LTWA-L7 0

บรรยากาศ KM: Lunch Talk and Walk Around; สายวิชาการ ครั้งที่ 7 - ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

arrow2L3ภาพกิจกรรม [660418EEEC]

arrow2L3สรุปกิจกรรม [660418EEEC]


 

LTWA-L6 0

บรรยากาศ KM: Lunch Talk and Walk Around; สายวิชาการ ครั้งที่ 6 - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

arrow2L3ภาพกิจกรรม [660404CPE]

arrow2L3สรุปกิจกรรม [660404CPE]


 

LTWA-L5 0

บรรยากาศ KM: Lunch Talk and Walk Around; สายวิชาการ ครั้งที่ 5 - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

arrow2L3ภาพกิจกรรม [660321ME]

arrow2L3สรุปกิจกรรม [660321ME]


 

LTWA-L4 0

บรรยากาศ KM: Lunch Talk and Walk Around; สายวิชาการ ครั้งที่ 4 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

arrow2L3ภาพกิจกรรม [660314CE]

arrow2L3สรุปกิจกรรม [660314CE]


 LTWA-L3 0

บรรยากาศ KM: Lunch Talk and Walk Around; สายวิชาการ ครั้งที่ 3 - ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

arrow2L3ภาพกิจกรรม [660307FE]

arrow2L3สรุปกิจกรรม [660307FE]


LTWA-L2 0

บรรยากาศ KM: Lunch Talk and Walk Around; สายวิชาการ ครั้งที่ 2 - ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

arrow2L3ภาพกิจกรรม [660221IRRE]

arrow2L3สรุปกิจกรรม [660221IRRE]


LTWA-L1 0

บรรยากาศ KM: Lunch Talk and Walk Around; สายวิชาการ ครั้งที่ 1 - ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

arrow2L3ภาพกิจกรรม [660214AE]

arrow2L3สรุปกิจกรรม [660214AE]


LTWA0 Poster

arrow2L3กำหนดการกิจกรรม

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 235 times

Latest from

Scroll to top