วันพุธ, 22 มีนาคม 2566 00:00

ร่วมลงนามความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Kochi University of Technology (KUT) ประเทศญี่ปุ่น

KochiKU 0

การลงนามความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษา (Student Exchange Agreement) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Kochi University of Technology (KUT) ประเทศญี่ปุ่น
=====================================


เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร. เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ศ. ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผศ. ดร. สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผศ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพานิชยนาวีนานาชาติ รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผศ.ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผศ.ดร.จิราภรณ์ ประดับวงษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และ น.ส. กนกวรรณ ตันนิยม นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการลงนามความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษา (Student Exchange Agreement) กับ Kochi University of Technology (KUT) ประเทศญี่ปุ่น โดยท่านอธิการบดี Professor Masahiko ISOBE, President of Kochi University of Technology ได้ให้เกียรติต้อนรับและเข้าร่วมลงนามความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษา (Student Exchange Agreement) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Kochi University of Technology (KUT) โดยมีผู้แทนจาก Kochi University of Technology (KUT) ร่วมให้การต้อนรับการมาเยือนในครั้งนี้ ประกอบด้วย Professor Shigeomi CHONO, Vice President; Professor Makoto IWATA Director, Research Department; Professor Chaoyang Li, Chair of International Relations Center, Prof. School of Systems Engineering; Mr. Makoto Takeda, Manager of Education Affairs Division, Section Chief of International Relations Section

KochiKU 1

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษา (Student Exchange Agreement) ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษาทั้ง Inbound and Outbound การฝึกงาน (Internships) และ การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชม Eikokuji Campus และ Kami Campus ซึ่งเป็นสองวิทยาเขตหลักของ Kochi University of Technology พร้อมทั้งเข้าชมห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิเช่น Research Institute for Future Design, Intelligent Informatics Laboratory, Intelligent Robotics Laboratory, Forest Resource Biology และ Nano cleanroon

KochiKU 2

ในการนี้ Professor Masahiko ISOBE, President of Kochi University of Technology ได้กล่าวแสดงความขอบคุณในการเยือนครั้งนี้ และจะสนับสนุนการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งและสืบเนื่องต่อไป ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Kochi University of Technology เพื่อพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

arrow2L3ภาพกิจกรรม

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 63 times

Latest from

Scroll to top