วันอังคาร, 21 ตุลาคม 2557 00:00

นิสิตดีเด่นประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Excellent banner2 

        นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน 18 คน ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เป็นนิสิตดีเด่นประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

        ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
          1) นายปิยวัฒน์ เก่งธาดา
          2) นางสาวณิชากานต์ ปันดี
          3) นายสิริฤกษ์ กลิ่นบุปผา
          4) นายไกรวุฒิ แสงหิรัญ
        จากผลงาน รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 16 พ.ศ. 2556 ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา

          5) นางสาวอัญรินทร์ ศิริโชคชัยนนท์
          6) นางสาวชลธิชา แจ้งสว่าง
          7) นางสาวอนุธิดา เนตรวิริยะกุล
          8) นางสาวเมธาวี พิทักษ์สกุลชน
        จากผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน "นวัตกรรมพาหนะแบบพกพา สำหรับคนเมือง"

          9) นายตรัสเทพ เซ่งง่าย
         10) นายกฤษณะ เดวี
         11) นายชุณหการ ลือพักตรา
         12) นายพงศ์วรฐ ทองอรุณรัตน์
        จากผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้าน ชิงแชมป์ประเทศไทย

 

Excellent2013-01

        ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
         13) นายพชร อภิชยารักษ์

Excellent2013-02

 

        ด้านความประพฤติ
         14) นายรณชัย ฤทธิ์คุมพล
         15) นางสาวพนิดา พิทักษ์วงศ์
         16) นายภานุพงศ์ นาคเจริญ
         17) นายวรากร สังข์กระแสร์
         18) นายปพนพงศ์ พณิชไพโรจน์

Excellent2013-03

 

 

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read 4715 times
Scroll to top