วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2558 00:00

การอบรม "ต้นแบบระบบผลิตพลังงานทดแทนในไร่นา"

E-Farm1 1

           เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "ต้นแบบระบบผลิตพลังงานทดแทนในไร่นา"

E-Farm1 2

           ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์พลังงานฯ กล่าวถึงการอบรมว่า "เนื่องด้วยทางศูนย์พลังงานฯ ได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบผลิตพลังงานทดแทนในไร่นา ขนาด 5 กิโลวัตต์ โดยใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซชีวภาพ ก๊าซสังเคราะห์ เดินระบบร่วมกับ น้ำมันดีเซล ด้วยเครื่องยนต์ขนาด 12 แรงม้า ตลอดจนได้มีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ พัฒนาต้นแบบระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ โดยใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซสังเคราะห์ ด้วยระบบ Gasification แบบ Three Stages เดินระะบบร่วมกับน้ำมันดีเซล ซึ่งเหมาะกับการนำไปประยุกต์ใช้ในไร่นา ศูนย์พลังงานฯ จึงจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้"

E-Farm1 3

          การอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติเปิดการอบรมโดย อาจารย์ ดร.สมชาย ประยงค์พันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  เนื้อหาการอบรมภาคทฤษฎีประกอบด้วย ต้นแบบระบบผลิตพลังงานทดแทนในไร่นา ขนาด 5 กิโลวัตต์ โดยใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซชีวภาพ ก๊าซสังเคราะห์ เดินระบบร่วมกับ น้ำมันดีเซล ด้วยเครื่องยนต์ขนาด 12 แรงม้า บรรยายโดย อาจารย์ภารดี แซ่อึ้ง จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้นแบบระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ โดยใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซสังเคราะห์ ด้วยระบบ Gasifier แบบ Three Stages ป้อนด้วยแกลบ เดินระบบร่วมกับนำ้มันดีเซล บรรยายโดย คุณอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ วิศวกรชำนาญการประจำศูนย์พลังงานฯ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายระบบผลิตพลังงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ โดย ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ สุดท้ายของการอบรม เป็นการดูงานการสาธิต ต้นแบบระบบผลิตพลังงานทดแทนในไร่นา ในแปลงของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

E-Farm1 4

arrow2L3 ภาพกิจกรรม clickhere

Read 3530 times
Scroll to top