วันจันทร์, 20 กรกฎาคม 2558 00:00

เหรียญเงิน-การประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ปีการศึกษา 2557

CE57 02

          นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้า เหรียญเงิน จากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดโดย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา
          โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของ ประเทศไทยส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันหลายทีม โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดการแข่งขันเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานศึกษาวิจัย ให้ดีขึ้น และได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันต่อไป การแข่งขันเป็นลักษณะการนำเสนอโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพีต่อคณะกรรมการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด จากการแข่งขันผลปรากฏว่า ทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทำคะแนนจนสามารถคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จ

CE57 04

ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประกอบด้วย
           1) นางสาวธิดารัตน์ มีศรีดี
           2) นางสาวพรพิมล ธะนะสนธิ
           3) นางสาวศกุณตรา ยานะนวล
           โดยมี อ.ดร.สิรัญญา ทองชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม
           โครงงาน เรื่อง การศึกษาทบทวนสถานภาพการออกแบบฐานรากเสาเข็มในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

arrow2L3 ภาพกิจกรรม clickhere

Read 3273 times
Scroll to top