วันอังคาร, 21 กรกฎาคม 2558 00:00

การอบรม "หลักเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) และการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างองค์กร (OP)"

EdPEx 92

           หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง งานแผนและประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการทำงาน ในหัวข้อเรื่อง "หลักเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence: EdPEx)" และ "การฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP)" เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมตาลกิ่ง สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EdPEx 02

          โครงการในวันนี้ได้รับเกียรติเปิดการอบรมโดย อ.ดร.สมชาย ประยงค์พันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และกล่าวรายงานถึงการดำเนินงานโครงการโดย อ.ดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright)

          EdPEx ย่อมาจาก "Education Criteria for Performance Excellence" หรือ"เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ทำให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักของสถาบันของเราจริง ๆ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะต้องนำ EdPEx มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาปรับปรุงองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป

EdPEx 58

 

arrow2L3 ภาพกิจกรรม clickhere

arrow2L3 วีดิทัศน์กิจกรรม clickhere

arrow2L3 Powerpoint clickhere

Read 4156 times
Scroll to top