วันพุธ, 22 กรกฎาคม 2558 00:00

การสัมมนาแนวทางการขยายงานกับเอกชน ด้านอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร สุขภาพ และด้านอื่น ๆ กับ iTAP

iTAP 02

           เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program: iTAP) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งใน สวทช. ได้เข้าแนะนำแนวทางการขยายงานกับเอกชน ด้านอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร สุขภาพ และด้านอื่น ๆ กับ คณาจารย์ นักวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และผู้สนใจจากหน่วยงานอื่น ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

iTAP 01

           ในการนี้ ผศ.ดร.เชาว์ อินประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้ให้การต้อนรับและเปิดการสัมมนา จากนั้นเจ้าหน้าที่จาก iTAP ได้แนะนำองค์กร และแลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็นแนวทางการขยายงานกับเอกชน

           iTAP เป็นโครงการเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยมีภารกิจหลัก คือ การสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) กับผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology Users) ในรูปแบบของการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน

 

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

arrow2L3 iTAP Brochure  clickhere


iTAP: http://www.tmc.nstda.or.th/iTAP

Read 3760 times
Scroll to top