วันพฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2558 00:00

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "อนาคตลุ่มน้ำ อนาคตแม่กลอง 5 ปี"

Maeklong 01

           เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะทำงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ อ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ อ.ง่ายงาม ประจวบวัน และ ผศ.ดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน ร่วมด้วย คุณชิษณุวัฒน์ มณีศรีขำ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "อนาคตลุ่มน้ำ อนาคตแม่กลอง 5 ปี" ซึ่งจัดโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ณ สวนผึ้งคันทรี ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
           โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมบทบาทหน้าที่คณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลองในระบบและกลไกของโครงสร้างใหม่ และเพื่อวางแนวทางในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำแม่กลองใน 5 ปีข้างหน้า โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง คณะทำงานลุ่มน้ำสาขา และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวม 30 คน

Maeklong 05

 

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 2072 times
Scroll to top