วันจันทร์, 27 กรกฎาคม 2558 00:00

โครงการหลักการเขียนแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี

SWOT 187

           เมื่อวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2558 หน่วยนโยบายและแผน งานแผนและประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดการอบรมใน โครงการหลักการเขียนแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี ณ ห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง 9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

SWOT Mix1

           การอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติเปิดโดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

SWOT Mix2

           การอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเรื่องของการเขียนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมในวันนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  เพื่อให้ภาควิชา สาขาวิชา สามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานได้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดของคณะฯ และดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  เพื่อเป็นการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์  เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ระยะยาวไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี และเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์       

 

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 3061 times
Scroll to top