วันอังคาร, 28 กรกฎาคม 2558 00:00

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานเลขานุการ อบรม “การสร้างผังงานด้วย Microsoft Visio”

Visio 46

           เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมใน โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการ อบรม "การสร้างผังงานด้วย Microsoft Visio" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Visio Mix

           คุณวัฒนา พึ่งชัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมในวันนี้ว่า ตามนโยบายของคณะฯ ที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดอบรมในวันนี้ ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Visio ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับการสร้าง Flowchart และ Organization Chart เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และมีทักษะการใช้งานโปรแกรมนี้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติบรรยายโดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คือ คุณรุ่งโรจน์ ระยับพันธ์    

 

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 3001 times
Scroll to top