วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2558 00:00

"เดินหน้าอาเซียน" เรื่อง โลจิสติกส์ กับ ผศ.ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์

Panatda 01

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสวนาในรายการ "เดินหน้าอาเซียน" ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ในประเด็น "โลจิสติกส์ไทยกับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"

arrow2L3วีดิทัศน์กิจกรรม clickhere

Read 3657 times
Scroll to top