วันศุกร์, 11 กันยายน 2558 00:00

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการการ 2015 Summer Internship Program for International Students ณ National Chung Hsing University ไต้หวัน

NCHU2015 405

          นางสาวบุศรินทร์ ชื่นชุ่มทรัพย์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร และ นางสาวณัฏธิดา พิสุทธิ์เจริญพงศ์ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ 2015 Summer Internship Program for International Students ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2558 ณ National Chung Hsing University  ไต้หวัน
         โครงการนี้จัดขึ้นโดย College of Engineering, National Chung Hsing University (NCHU) ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษานานาชาติจากหลายประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ไต้หวัน ไทย มาเลเซีย ญี่ปุ่น เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเช็ก
         ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ของโครงการนิสิตจะได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน และได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมจากการเลือกเข้ากลุ่มวิจัยที่ตนสนใจ
 
Two engineering students traveled to Taiwan to participate in NCHU 2015 Summer Internship Program for International Students.
 NCHU2015 001
          Ms.Boosarin Chuenchumsap, a student from the department of Food Engineering and Ms.Nuttida Pisutjaroenpong, a student from the department of Industrial Engineering have been selected to participate 2015 Summer Internship Program for International Students. The internship program was held between 29 July and 12 August 2015 at National Chung Hsing University (NCHU) in Taichung, Taiwan.
          The two-week internship program coordinated by the College of Engineering, National Chung Hsing University that intends to enhance the educational collaboration and student exchange between the sister universities of NCHU. In this year, there are international students from six countries; Thailand, Vietnam, Japan, America, Malaysia and Czech Republic. Students involved in the program explored state-of-the-art engineering technologies and performed research with NCHU professors.
 
 arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere
Read 2149 times
Scroll to top