ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน

ลักษณะงานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ พืช การใช้น้ำของพืช การอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการน้ำชลประทาน การจัดการระบบชลประทานทั้งในระดับโครงการและระดับไร่นา การชลประทานภายใต้แรงดันชนิดต่างๆ เครื่องสูบน้ำ การให้น้ำทางผิวดินและใต้ดิน (Surface and Subsurface Irrigation) การระบายน้ำ เครื่องมือตรวจวัดและควบคุมทางวิศวกรรมชลประทาน

ผู้รับผิดชอบ/วิจัย

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย

รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์

ผศ.ดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ


Scroll to Top