ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน

ลักษณะงานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ พืช การใช้น้ำของพืช การอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการน้ำชลประทาน การจัดการระบบชลประทานทั้งในระดับโครงการและระดับไร่นา การชลประทานภายใต้แรงดันชนิดต่างๆ เครื่องสูบน้ำ การให้น้ำทางผิวดินและใต้ดิน (Surface and Subsurface Irrigation) การระบายน้ำ เครื่องมือตรวจวัดและควบคุมทางวิศวกรรมชลประทาน

ผู้รับผิดชอบ / วิจัย

บทความทางวิชาการ

เครื่องมือ