ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

          เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 45 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นเขื่อนเก็บกักน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนเก็บกักน้ำและเป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียว (Zoned Type Earth Dam) มีความยาว 4,860 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 960 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งด้านการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร และการช่วยป้องกันอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทัศนคติให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 ทางด้านงานพัฒนาแหล่งน้ำ การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่อาคารชลประทานขนาดใหญ่และเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ต่อการเรียนในปีต่อ ๆ ไป

Scroll to Top